ลงทะเบียนรับบริการ


ลงทะเบียนรับบริการ
BISNEWS Companionการชำระค่าบริการ

ช่องทางการชำระค่าบริการ
Bisnews AFE Thailand


Java Supportคู่มือ/ดาวน์โหลด

BISNEWS Professional

คู่มือการใช้งาน BISNEWS Professional อย่างง่าย
โปรแกรมติดตั้ง BISNEWS Professional v.10.5
โปรแกรมติดตั้ง BISNEWS Professional v.11.0
RTD / DDE VSTO File
.NET Framework v.4.0
Web Browser Compatibility View 32 bit
Web Browser Compatibility View 64 bit

BISNEWS Professional Lite

คู่มือการใช้งาน BISNEWS Professional Lite อย่างง่าย
โปรแกรมติดตั้ง BISNEWS Professional v.10.5
โปรแกรมติดตั้ง BISNEWS Professional v.11.0
.NET Framework v.4.0

BISNEWS Companion

คู่มือการใช้งาน BISNEWS Companion Part 1 (4.63 MB)
- แนะนำ BISNEWS Companion โดยสังเขป
- การ Login เข้าใช้งาน BISNEWS Companion
- ปุ่มคำสั่งต่างๆ ใน BISNEWS Companion (1)
- ปุ่มคำสั่งต่างๆ ใน BISNEWS Companion (2)
- หน้าต่าง Workspace – Quote & Full Quote (1)
- หน้าต่าง Workspace – Quote & Full Quote (2)
คู่มือการใช้งาน BISNEWS Companion Part 2 (5.33 MB)
- หน้าต่าง Workspace – Quote & Full Quote (3)
- หน้าต่าง Workspace – Quote & Full Quote (4)
- หน้าต่าง Workspace – Quote & Full Quote (5)
- หน้าต่าง Workspace – Index
- หน้าต่าง Workspace – Top Ranking
- หน้าต่าง Workspace – Watchlist
- หน้าต่าง Workspace – News
- หน้าต่าง Workspace – Stock Screening
คู่มือการใช้งาน BISNEWS Companion Part 3 (3.32 MB)
- หน้าต่าง Workspace – Chart (1)
- หน้าต่าง Workspace – Chart (2)
- หน้าต่าง Workspace – Chart (3)
- หน้าต่าง Workspace – Chart (4)
- หน้าต่าง Workspace – Chart (5)
- หน้าต่าง Workspace – Ticker

BISNEWS Liberty

คู่มือการใช้งาน BISNEWS LibertyPro Manual (5.13 MB)
คู่มือการใช้งาน BISNEWS LibertyPro Chart Manual (1.32 MB)
คู่มือการใช้งาน BISNEWS Liberty Manual Part 1 (6.58 MB)
- บทนำ
- วิธีเริ่มใช้งาน BISNEWS Liberty
- แนะนำ Menu Bar
- Info Bar
- เมนู Quote
- เมนู Warrants
- เมนู Futures
- เมนู Index Options
- เมนู Multiple View
- เมนู Trade Log
- เมนู 5Bid/5Offer
- เมนู Ranking
คู่มือการใช้งาน BISNEWS Liberty Manual Part 2 (2.57 MB)
- เมนู Chart
- เมนู Ticker
- เมนู News
- เมนู Indices
- เมนู Forex
คู่มือการใช้งาน BISNEWS Liberty Manual Part 3 (3.01 MB)
- เมนู Stock Search
- เมนู My Favorite
- เมนู Calendar
- เมนู Portfolio
- เมนู Limit Alert
- เมนู Online Help
- เมนู Download JRE

BISNEWS Chart

คู่มือการใช้งานโปรแกรม BISNEWS Chart (1.53 MB)

MXplorer

คู่มือการใช้งานโปรแกรม BISNEWS Mxplorer

Java Support

Java JRE 1.6 Update 24

Streaming ASL - Technical Chart and News

คู่มือการใช้งาน Technical Chart & News (1.81 MB)
- การเข้าใช้งานปุ่ม Technical Chart
- การเรียกดูกราฟ (View Chart)
- การเรียกใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของ BISNEWS Chart
- การกำหนดรูปแบบของกราฟ (Chart Type)
- การกำหนดช่วงเวลาของการแสดงกราฟ (Data Range)
- การกำหนดประเภทของกราฟ (Period Type)
- การลบเส้นกราฟ (Delete Chart)
- การเพิ่มหน้าต่าง Volume ของกราฟ (Show Volume)
- การแสดงข้อมูลย้อนหลังของกราฟ (Show History)
- การเลือกสเกลราคา (% Scale and Log Scale)
- การแสดงข้อมูลรายละเอียดของกราฟ (Data Info Box)
- การเปลี่ยนสีและลักษณะของกราฟ (Modify Chart Style)
- การเพิ่มเครื่องมือเทคนิควิเคราะห์ (Add Indicator)
- การลบเครื่องมือเทคนิควิเคราะห์ (Delete Indicator)
- การเปลี่ยนพารามิเตอร์ของเครื่องมือเทคนิควิเคราะห์ (Indicator Parameter)
- การเปลี่ยนสีและรูปแบบเครื่องมือเทคนิควิเคาะห์ (Indicator Style)
- การแสดงเส้นตัดในหน้าต่างกราฟ (Cross Hair)
- การแสดงเส้นตารางในหน้าต่างกราฟ (Grid Line)
- การ Zoom in / Zoom out
- การปรับความสูงของหน้าต่างกราฟ (Adjust Pane)
- การใช้งาน Trend Line (Trend Line)
- การลบเส้น Trend Line (Delete Trend Line)
- การจัดเก็บรูปกราฟ (Save Chart)
- การเรียกใช้งานไฟล์กราฟ (Reload Chart)
- การลบไฟล์กราฟ (Delete Chart File)
- การเข้าใช้งานปุ่ม News
- การค้นหาข่าว (News Search)